کاربرد وسیله:

قابل نصب روی آنژیوکت و کتترهای تزریق جهت مسدود کردن و متقابلا تزریق در ورودی شریانها

    مدل:

مشخصات ظاهری:

رنگ:زرد

مشخصات فنی:

جنس:لاستیک ABS +
اندازه : 

هپارین لاک یک وسیله تزریقی است که دارای سرپوشی به صورت دیافراگم لاستیکی می باشدو با استفاده از آن میتوان تزریقات وریدی را به طور متناوب انجام داد.

طرز تهیه هپارین سالین :

10 سی سی آب مقطریا نرمال سالین +1/0 سی سی هپارین = هپارین سالین 10/1

100 سی سی آب مقطریا نرمال سالین +1 سی سی هپارین= هپارین سالین 100/1

نحوه مراقبت از هپارین لاک:

1- جاگذاری هپارین لاک مانندانجام تزریقات و جاگذاری سایرکاتترها است.

2- هپارین لاک باید حداقل هر8 ساعت کنترل و هپارینه شود.

3- هر 72 ساعت محل هپارین لاک تعویض گردد.

4-درصورت انسداد هپارین لاک ازسرسوزن شماره کوچک استفاده شود.

نکات مهم :

1- ستهای سرم ، سه راهی ، برانول هر 72-48 تعویض گردند.

2- ستهای خونی بعداز هر تزریق تعویض گردند.

3- خون و محصولات خونی حداکثر تا 4 ساعت انفوزه شوند.

4-امولسیون چربی حداکثر تا 12 ساعت انفوزه گردد.

5-تمامی راههای تزریق وریدی و تمام سه راهیها در پوش ( هپارین لاک) داشته باشند.