ماموریت

  • رفع نیازهای بیماران و فراهم آوردن محصولات با کیفیت برای تمام اقشار جامعه

  • تبدیل شدن به تامین کننده های اصلی بازار دارویی کشور

  • فراهم آوردن زمینه های انتقال دانش فنی از کمپانی های معتبر