اهداف و چشم اندازهای سازمان

  • همگامي با استانداردهاي روز دنيا

  • همکاری با منابع معتبر بین المللی

  • تلاش در جهت یافتن عرصه های نو و بدیع در حوزه بهداشت و درمان

  • افزایش سود آوری و ارتقاء سهم حضور در بازار در کنار توجه به رضایتمندی مصرف کنندگان